Vizita principelui Carol de Hohenzollern în județul Dâmbovița (1878)

Prof. Dr. Cornel Mărculescu

Carol de Hohenzollern Sigmaringen. Albumul Resbelului din 1877-1878 de Carol Popp de Szatmari.

Ca urmare a încălcării prevederilor Convenției româno-ruse încheiate la 4/16 aprilie 1877, Tratatul de pace de la San Stefano din 19 februarie 1878, a permis Rusiei să-și mențină trupele pe teritoriul României pentru cel puțin o perioadă de doi ani. În plus, exista oricând pericolul ocupării capitalei București de către trupele țariste. În acest context, Principele Carol a prestabilit o posibilă rezistență în fata pericolului rus, inspectând în acest sens cele mai importante unități militare aflate în orașele Slatina, Balș, Craiova, Turnu Severin, Calafat, Pitești, Târgoviște, Curtea de Argeș și Câmpulung-Muscel, unde, prin Înaltul Ordin din 12 mai 1878 a decorat diferiți soldați și ofițeri, în special cei care au supraviețuit Războiului de Independență.

Respectând grafia timpului, redăm în continuare vizita Principelui Carol în județul Dâmbovița, la un an de la proclamarea Independenței de Stat a României.

Cartierul general al Principelui Carol la Poiana Mare, județul Dâmbovița. Albumul Resbelului din 1877-1878 de Carol Popp de Szatmari.
Cartierul general al Principelui Carol la Poiana Mare, județul Dâmbovița. Albumul Resbelului din 1877-1878 de Carol Popp de Szatmari.

Duminecă, 14 Maiu, la orele 8 ½, Î. S. Domnitorul a pornit din Câmpu-Lung, după ce mai întâiu și-a luat zioa bună de la gasdă și de la tóte persónele cari veniseră a-i ura uă călătorie bună. Înălțimea Sa, escortat de D-nii oficiări superiori ai brigadei D-lui colonel Vlădescu, a străbătut acest plăcut oraș, frumos împodobit, în strigătele de ura ale populațiunei, pe când după ferestre i se arunca mulțime de buchete de flori. După uă călătorie de 4 ore prin munții cei mai încântători ai districtului Muscel, și de prin prejurul cărora sătenii eșau înaintea Înălțimei Sale, spre a manifesta sentimentele lor de iubire, M. S. Domnitorul a ajuns la satul Gemenea, frontiera districtului. Aci, Înălțimea Sa fu întâmpinat de Domnul Isaia Lerescu, prefect al districtului Dâmbovița, de Domnul Costică Fusea, deputat, și de D. G. Rădulescu, membrul consiliului general, carele a rostit un mic discurs fórte bine simțit, în mijlocul populațiunei plină de veselie. După aceea, Înălțimea Sa fu condus la locuința celui mai mare proprietar sătean, Domnul N. Diaconescu, care împodobise casa într’un mod fórte distins pentru a primi pe Domnitorul țérei. Aci asemenea primarul și proprietarul au primit pe Măria Sa cu discursuri de bună-venire, terminate în strigările de ura ale populațiunei, adunate în mare mulțime în curtea proprietăței. După acésta s’a urmat dejunul sub un umbrar mare și fórte frumos, la care Înălțimea Sa a bine-voit a întruni pe primarul comunei și pe gasdă. La orele 2, Măria Sa, escortat de uă mulțime de săteni și primari, a pornit spre Târgovisce, unde a făcut intrarea pe la 6 ½ ore. Populațiunea vechei capitale a țérei nu s’a lăsat a fi întrecută de celelalte orașe, pe unde trecuse Măria Sa, și mai tótă eșise înaintea Suveranului la bariera orașului, unde era asceptat de primar, cu tot consiliul municipal cu pâine și sare. Înălțimea Sa coborându-se din trăsură, Domnul Primar a rostit un discurs, urând Măriei Sale bună venire în vechia capitală a țérei. După aceea, urcându-se în trăsură, și escortat de Domnul general Racoviță, împreună cu toți D-nii oficiări superiori ai divisiei sale, de un escadron de călărași și de tótă populațiunea, Măria Sa a mers direct la biserica catedrală. Aci i s’a oferit, de către uă fetiță din scóla de fete, uă cunună fórte frumósă de flori; la intrarea în biserică fu primit de cler, de către care s’a oficiat un serviciu divin. După terminarea serviciului religios, Măria Sa merse la casa D-lui Brătescu, ce se pregătise și se împodobise fórte frumos de către Domnul proprietar, pentru reședința Măriei Sale. Aci Înălțimea Sa fu primit de Domnul și D-na Brătescu, cu un buchet de flori, pe care Înălțimea Sa primindu-l, binevoi a oferi grațios brațul D-nei Brătescu și se urcă în salon, unde, după acésta, tóte autoritățile și clerul au venit pe rând de s’au presentat Înălțimei Sale. La 7 ore s’a servit prânzul, la care a luat parte primarul orașului, Domnul Costică Fusea, deputat, Domnul și D-na Brătescu și mai mulți notabili orășeni. Primarul orașului, la finele prânzului, a purtat urrnătorul toast: „Măria Ta !, în numele cetățenilor Târgovisceni, pe cari am onóre a’i represinta aci, ridic acest toast în sănătatea Măriei Tale, rugând pe Dumnezeu să vă trăiască mulți și fericiți ani pentru mărirea și prosperarea României. Să trăesci, Măria Ta!”. La care Înălțimea Sa a bine-voit a rěspunde: „Sunt acum șése ani de când am venit împreună cu armata în mijlocul D-vóstră; am început discursul Meu adresat oficiărilor, cu cuvintele următóre: Târgoviscea, acest vechiu Scaun Domnesc, ne aduce aminte timpurile glorióse în cari uă parte a armatei a avut onórea de a lupta pentru drepturile țérei, și am sfârșit discursul zicând, că nu Mă îndoesc nici un moment, când țéra va avea trebuință de D-vóstră, veți alerga din tóte unghiurile țérei pentru apărarea sa, și ast-fel veți aminti timpurile glorióse ale secolului trecut. Nu am crezut că acésta a Mea dorință se va împlini așa de curând, și astăzi întréga armată a avut fericirea de a vărsa sângele sěu pentru independența scumpei nóstre patrii; am înscris uă pagină din cele din Revista de istorie militară n44, mai frumóse în istoria nóstră, care va rămânea neștérsă pentru generațiunile viitóre; patriotismul țérei întregi a adus acest măreț resultat și fiecare județ a adus obolul sěu. Mulțumesc județului Dâmbovița, pentru partea ce a luat și el, și ridic acest pahar în sănătatea D-vóstră, cari mi-ați făcut uă primire așa de strălucită”. Acestui toast, Domnul Constantin Fusea, deputatul colegiului III, a răspuns, purtând un toast în sănătatea Măriei Sale Dómnei, cu cuvintele următóre: „Ridic acest toast în sănătatea Mariei Sale Dómnei, care, în tot timpul resbelului, a căutat pe oștenii căzuți în luptă cu atâta devotament, încât a expus chiar sănătatea. Trăiască Măria Sa Dómna !” Prelungite urări de: Să trăiască s’au repetat. După terminarea prânzului, la 9 ore, Înălțimea Sa a eșit în trăsură, însocit de D. ministru de resbel, de a facut uă preumblare prin oraș, care era fórte frumos iluminat și a cărui populațiune umplea stradele pentru a aclama pe Măria Sa Domnitorul.

Principele Carol la Poradim. Albumul Resbelului din 1877-1878 de Carol Popp de Szatmari.
Principele Carol la Poradim. Albumul Resbelului din 1877-1878 de Carol Popp de Szatmari.

Luni, 15 Maiu, M. S. Domnitorul, la ora 8. dimineața, a binevoit a primi deputațiunea comercianților și proprietarilor din Târgovisce, care solicitase onorea de a presenta omagiele lor Măriei Sale. La orele 9, Înălțimea Sa a luat loc în trăsură, însocit de Domnul ministru de resbel, de Domnul primar al orașului, de Domnul prefect al districtului, de Domnul deputat Fusea, și suita, a mers și a visitat scolele primare de băeți No. 1 și No. 2, gimnasiul Văcărescu, fondat de județ, scola primară de fete și pensionatul privat de fete al D-șorei Grecescu. Măria Sa, care portă un așa viu interes instrucțiunii publice, n’a lăsat necercetat nici un detaliu privitor la organisațiunea acestor scole. Măria Sa a examinat în personă mai mulți elevi și eleve, și a încuragiat grațios pe cei mai studioși. De aci, M. S. Domnitorul a mers la temnița orașului, unde cercetând pe cei deținuți, a binevoit a gracia pe doi nevârstnici. La orele 12, Măria Sa luă dejunul, cu mai multe persone notabile. La ora 1 după amiezi, porni cu trăsura la Ghergani, unde era asceptat de trenul princiar. Aci, Măria Sa sosind, pe la orele 4 3/4, fu întempinat de Domnul ministru de lucrări publice, precum și de Domna Principesă Alexandrina I. Ghica, cu un strălucit buchet de flori, într’un umbrar arangiat pentru acestă ocasiune cu multă artă. Măria Sa, după ce a convorbit cu personele asistente, s’a urcat în tren, și la ora 5 3/4 a intrat în gara Târgoviscei, unde M. S. Doamna, încongiurată de D-nii miniștri, de Înalt P S. S. Mitropolitul Primat, de D-șora de onoare, de Domnul mareșal al curței, de casa civilă și militară a Măriei Sale și de mai multe persoane distinse, a întâmpinat pe M. S. Domnitorul. La orele 6 1/4, Auguștii Noștri Suverani intrau în Palatul Domnesc din capitală.

Prof. Dr. Cornel Mărculescu

 

Bibliografie:

Monitorul Oficial, miercuri 3 (15) mai 1878, nr. 97, p. 2635; sâmbătă 6 (18) mai 1878, nr. 100, p. 2706; duminică 7 (19) mai 1878, nr. 101, p. 2730; marți 9 (21) mai 1878, nr. 102, p. 2752; miercuri, 10 (22) mai 1878, nr. 103, p. 2784-2785; vineri 12 (24) mai 1878, nr. 104, p. 2817; duminică 14 (26) mai 1878, nr. 106, p. 2858; marți, 16 (28) mai 1878, nr. 107, p. 2892: miercuri 17 (29) mai 1878, nr. 108, p. 2953; joi 18 (30) mai 1878, nr.109, p. 3004;

Memoriile Regelui Carol I, de un martor ocular, vol. XIV, Tipografia Universul, București, 1909;

-R. Netzhammer, Ore de conversație cu regele Carol I, în Din viața regelui Carol I – mărturii contemporane și documente inedite culese de Tzigara Samurcași, Fundația Regele Carol I, București, 1939;

Memoriile Regelui Carol I, de un martor ocular, vol. IV (1878- 1881), ediție de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, București, 1994.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *