Revista presei: Mihail Eminescu – Anul 1888

1. Șciri literare şi artistice. Poetul Eminescu a primit 1341 lei din o represintaţiune teatrală ce trupa Tarding-Vladicescu a dat la Botoşani in folosul dânsului. Dşora Cornelia St. Emilian, după a cărei iniţiativă elevii şi elevele şcolei de arte din Iaşi au deschis liste de subscripţii pentru Eminescu, aflânduse acum in Paris pentru perfecţionarea studiului picturei, lucrază in oleiu portretul distinsului poet. Pe cât aflăm, portretul va fi in mărime naturală şi e destinat pentru Iaşi. —

(Familia, 3 ianuarie 1888)

2. Represintațiunea care s’a dat la Botoșani de către trupa d-nei Fani Tardini și a fraților Vlădicescu în folosul d-lui Eminescu, a produs suma de 1212 lei. D-lui Eminescu i s’au dat 646 lei.

(Românulu, 4 ianuarie 1888)

3. Sciri literare și artistice. Poetul Eminescu a mai primit încă 400 lei, resultați din concertul dat in Iași, intru beneficiul lui, de către distinsa pianistă dora Maria Harhas, cu concursul mai multor profesori şi artişti in musică. Regina României a subscris la lista pentru bustul poetului Bolintineanu suma de lei 1000, și a promis dnei Coralia Savescu, că va stărui pentru ca listele să se acopere cât mai iute. 

(Familia, 24 ianuarie 1888)

4. Eminescu. 

Iacob Negruzzi comunică adunărei 20 de petiţiuni prin care se cere guvernului a se acorda o pensiune poetului Eminescu, care lovit de o crudă boală, să află şi într’o mare mizerie. Consiliul comunei Botoşani votase poetului 120fr., dar d. Radu Mihaiu, fie că n’a priceput, fie că n’a putut pricepe, însemnătatea talentelor literare într’o ţară, a tăiat din buget această sumă. D. Iacob Negruzzi face apel la toate partidele, ca să se unească la această propunere, începând de la cei mai înaintaţi, de la socialişti, al căror reprezentant e d. V. G. Morţun. 

V. G. Mortali. Iscălesc ! 

Iacob Negruzzi până la reprezentantul ideilor celor mai reacţionare… 

Voci colectiviste. Cine ? 

I. Negruzi. D. Vasile Lascar! (ilaritate, aplauze). Fac apel şi la d. Kogâlniceanu, preşedintele academiei şi sper că toţi vor fi de acord spre a ajuta pe nenorocitul şi marele poet. I). 

C. Brătianu declară că se uneşte. 1). 

Kogălniceanu spune că nu numai ca preşedinte al Academiei, dar ca om, care tot-d’auna ’şi-a iubit ţara, se uneşte cu această propunere. 

— Propunerea se admite cu urgenţă.

(Lupta, 4 martie 1888)

5. Șciri literare şi artistice. Pentru Eminescu s’au emis nişte liste de subscriere in România, dar acestea se rentornă anevoie; comitetul din Iaşi rogă dar pe toţi aceia cari au asemenea liste, să le innapoieze. —

(Familia, 13 martie 1888)

6. * * * Citim în Liberalul : Listele de subscriere pentru poetul Eminescu cu forte mare greutate sunt reînturnate, deși învitațiuni în scopul acesta s’au făcut în repetite rânduri de comitetul ce-a emis. Fiindcă acesta întârziere face să sufere poetul, ni se adreseza rugămintea de a face din nou cunoscut prin firarul nostru tuturor posesorilor de liste ca se grabescá cu reînturnarea lor. 

La rândul nostru rugăm pe confrații de a lua notă de marea nevoe ce o are poetul și a face din parte le învitațiunile cuvenite în acest sens spre cunoscința celora care mai au âncă liste de subscriere de ale comitetului elevilor scclei de belearte din orașul nostru.

(Românulu, 20 martie 1888)

7. Șciri literare şi artistice. Poesiile lui Eminescu vor apăra ’n curând’ la Bucuresci, in ediţiune nouă, completată; asta va fi ediţiunea a treia. —

(Familia, 27 martie 1888)

8. Societatea «Eminescu» roagă pe toţi domnii ce au primit liste de subscriere pentru a se da o representaţie în folosul marelui poiet Eminescu, precum şi pe d-nii redactori ce au primit liste, să binevoiască a le înapoia, cu oricât vor fi binevoit a’strânge, pe adresă, d-l P. Moţoc delegat al societăţei, hotel Englitera 12.

(Lupta, 28 martie 1888)

9. Adunarea Deputaților – Ședința din 2 Aprilie. Se voteza în unanimitate o pensiune de 250; lei poetului Eminescu.

(Lupta, 4 aprilie1888)

10. CONGRESUL CORPULUI DIDACTIC Ședința de la 1 Mai. 

Publicul este tot atât de numeros ca ori, între alții e de față și d. M. Eminescu, poetul. 

Ședința se deschide la ora 1 și jumătate, sub președinția d-lui Petrescu.

(Românulu, 2 mai 1888)

11. INFORMAȚIUNI

M. Eminescu se află de trei zile în capitală. Constatăm cu plăcere că starea sănătăței sale este satisfăcătore.

(Românulu, 5 mai 1888)

12. Pentru ajutorarea poetului Eminescu Societatea »Concordia Română« din Bucureşci a dat in dumineca trecută o serată musicală literară, cu concursul mai multor artişti. —
(Familia, 15 mai 1888)

13. Mai mulţi cititori ne roagă să facem următoarea întrebare : 

Astă-iarnă s’au pus în vînzare şis’au şi vîndut, biletele pentru tragerea la loterie a unui tablou «Dimineaţa cu plin» de Ed. Grant.A treia parte din produsul loteriei erea destinat pentru ajutarea poetului M. Eminescu. Pînă acumnu s’a tras loteria. Care e cauza ? Lumea cere desluşiri.

(Lupta, 25 mai 1888)

14. Societatea Concordia a dat acum vre-o două săptămîni un concert în folosul poetului Eminescu. Astăzi am căpătat informaţii că, deşi concertul a dat un profit totuşi Eminescu n’a văzut nici un ban. 

Ce s’au făcut ?

(Lupta, 23 iunie 1888)

15. Marele nostru poet, dnul M. Eminescu, a scris un act în versuri care se va juca pe scena Teatrului Național în iarna asta.

(Universul, 15 august 1888)

16. Poesiile lui Eminescu au apărut în ediţia a treia. Volumul cuprinde pre lângă poesiile din ediţia a doua şi cele trei poesii mai noue ale lui Eminescu: Kamadeva, La stella, De ce nu-mi vii . . . 

Editura lui Socec şi Comp. În Bucuresci. Se poate prenumăra şi prin librăriile noastre ardelene.

(Tribuna Sibiului, 25 august 1888)

17. Drama de care s’a vorbit că o pregătește marele poet Eminescue definitiv terminată. Ea se va citi zilele aceastea într’un cerc intim. Scena se petrece la frumoasa Lais din Corint, și versurile sunt rimate. Pe cât se afirmă, e una din cele mai bune producții ale poetului.
(Universul, 5 septembrie 1888)

18. Venitul net din vînzarea nouluivolum din scrierile lui Eminescu scosde d. V. G. Mortzan, va fi dat autorului scrierilor.

(Românulu, 13 septembrie 1888)

19. Stagiunea Teatrului național se va deschide la 1 octomvre, ca de obiceiu. Se zice că se va începe cu piesa Lais, a marelui nostru poet M. Eminescu.

(Universul, 23 septembrie 1888)

20. Scrierile lui Eminescu. Atragem atenţiunea cetitorilor noştri asupra „Scrierilor în presă“ ale lui Eminescu, acum de prima oară publicate într’un volum cu spesele lui V. G. Morţun din Iaşi. „Scrierile în presă“ ale lui Eminescu se află sub presă, dar pe la mijlocul lunei viitoare vor fi retipărite şi se vor pute expeda. Cei ce doresc a ave scrierile nefericitului nostru poet, se vor adresa editurei.

(Tribuna Sibiului, 16 octombrie 1888)

21. Presa lui Eminescu. Distinsul nostru poet, dl Mihai Eminescu, care s-a început cariera in fața noastră, unde i s’a romanisat şi numele, a scris afară de poesii şi articoli in prosă, cari au eşit in diferite organe de publicitate. Cu toate că numele lui Eminescuse ’ntemeieză mai cu seama pe creaţiunile lui poetice, articolii sei in prosă asemenea au timbrul scriitorului cu talent. In curând şi articolii aceştia vor apăre intr’un volum. Dl V. G. Morţun le-a adunat şi le-a dat sub tipar in Iaşi cu spesele sale. Cei ce vreu să aibă pe Eminescu complet, de sigur s-or comanda şi acesta colecţiune interesantă.

(Familia, 23 octombrie 1888)

22. Se zice, că dela 15 Noemvre va apăre în Bucuresci o revistă politico-literară sub direcțiunea d-lui Mihaila Eminescu. Numele ei va fi Fântâna Blandusiei.

(Gazeta Transilvaniei, 5 noiembrie 1888)

23. „Ilustrirte Zeitung“, a publicat în ultimul ei număr traducerea poesiei d-lui M. Eminescu: „Ce te legeni, codrule ?“

(Universul, 12 noiembrie 1888)

24. Ministru de finanţe dă citire unui proiect de lege pentru acordarea unei pensiuni de 250 lei pe lună poetului Mihail Eminescu.

(Adevěrul, 23 noiembrie 1888)

25. Sciri literare și artistice. — Fântâna Blandusiei, revista literară şi politică a dlui M. Eminescu, pe care o mai anunţarăm, va apăra duminecă la Bucureşci. — 

(Familia, 4 decembrie 1888)

26. In fruntea primului număr al ziarului „Fântâna Blanduziei“ este de semnalat un forte important articol, datorit penei poetului M. Eminescu.

(Universul, 6 decembrie 1888)

27. O broşură despre Eminescu. S’au scris multe vorbe late despre poetul Eminescu, dar încă nimene nu l-a studiat serios. Acum dl Ştefan Sturdza a publicat la Bărlad o broşură, care conţine nişte observaţiuni şi schiţe comparative asupra activităţii poetice a lui Eminescu. Aceste observaţiuni au format subiectul unei conferinţe literare ce autorul a ţinut la Bărlad cu ocasiunea unui concert dat acolo de dna Josefina Sturdza, pentru participarea României la esposiţia universală din Paris.

(Familia, 25 decembrie 1888)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *